VOP

Všeobecné obchodní podmínky VOP2018-1. (dále jen VOP) ze dne 1.1.2018, které vydává

společnosti viaderMIS s.r.o., se sídlem Cihlářská 1715/11, CZ 789 01 Zábřeh, IČO: 28609735, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 44395 vedená u Krajského soudu v Ostravě, dále jen “prodávající” pro prodej

DÁRKOVÝCH POUKAZŮ ( dále jen “poukazů“) kupujícímu

 1. Prodávající je vydavatelem poukazů v různých nominálních hodnotách
 2. Kupujícím je spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
 3. Poukazy nejsou ceninou.
 4. Poukaz bude vystaven v grafické formě schválené prodávajícím.
 5. Minimální hodnota poukazu je 1.000 Kč, pokud není sjednáno jinak.
 6. Poukazy slouží výhradně na nákup zboží anebo služeb, které jsou které v běžně nabídce prodávajícího, a kupující zakoupením poukazu stvrzuje, že je s touto nabídkou obeznámen.
 7. Poukazy je možno zakoupit na základě objednávky ústní, písemné nebo elektronické přičemž je vždy nutné uvést v jaké nominální hodnotě je poukaz objednáván, jiné požadavky, dále pak údaje toho, kdo dárkový poukaz objednává a to jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt, emailový kontakt
 8. Poukazy jsou vždy vystaveny na jméno a to buď kupujícího anebo obdarované osoby, kterou kupující uvede při objednání poukazu. Pokud má být poukaz vystaven na jinou osobu, než osobu kupujícího, uvede kupující při objednání jméno a příjmení, adresu, telefonní a emailový kontakt na osobu, která má být uvedena na poukazu.
 9. Poukaz se hradí buď hotově anebo platbou na účet prodávajícího. Při platbě na účet uhradí objednatel hodnotu poukazu na základě výzvy prodávajícího (zálohová platba). Po úhradě vystaví prodávající daňový doklad a zašle kupujícímu na udanou emailovou adresu.
 10. Pokud není písemně sjednáno jinak, je platnost poukazu 90 (devadesát dní) od data prodeje poukazu. Po uplynutí této doby nelze poukazem hradit zboží či službu a poukaz ztrácí platnost. Při nevyužití poukazu z jakýchkoliv důvodů se nemůže kupující anebo osoba uvedená na poukazu jakkoliv domáhat vrácení peněz či koupě zboží nebo služeb za tento poukaz.
 11. Poukazem nelze koupit a hradit zboží dle. 6 těchto VOP, pokud se na toto zboží vztahuje zákon 119/2002Sb – Zákon o střelných zbraních a střelivu a osoba, která poukaz uplatňuje, není z hlediska zákona osobou oprávněnou k nabytí zboží.
 12. Poukaz je možno využít jednorázově při jednom nákupu či pro jednorázové poskytnutí služby, přičemž cena zboží musí být stejná anebo vyšší než je nominální hodnota poukazu. Vrácení peněz do nominální hodnoty poukazu při jeho použití není možné. Doplatek k nominální hodnotě poukazu do ceny zboží či služby je možný.
 13. V rámci jednoho nákupu je možné využít více poukazů, jejich nominální hodnota se sčítá.
 14. Poukazy není možno vyměnit za finanční hodnotu.